OnTrak: Nâng cấp tính năng phần cứng

Nâng cấp : tính năng phần cứng cho hệ thống OnTrak RTLS :

Hệ thống kết nối mạng từ thiết bị đồng bộ hệ thống CLOCK CONTROLLER ONTRAK SYNC-08 đến các trạm thu ONTRAK BASE-03 đang sử dụng dây CAT5e/CAT6 với khoảng cách tối đa 80m được nâng cấp để tương thích với dây cáp quang (optical fiber) với khoảng cách tới 25km!
Việc nâng cấp tính năng phần cứng này đem đến khả năng triển khai hệ thống ONTRAK dễ dàng và quản lý thiết bị tập trung ngay cả với các khu vực rộng lớn và phức tạp từ vài trăm đến vài ngàn thiết bị ONTRAK BASE-03, với chi phí tốt hơn.

𝐍𝐄𝐖 𝐇𝐀𝐑𝐃𝐖𝐀𝐑𝐄 𝐔𝐏𝐆𝐑𝐀𝐃𝐄 𝐅𝐎𝐑 #𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐊 𝐒𝐘𝐒𝐓𝐄𝐌
The ONTRAK wiring network from CLOCK CONTROLLER ONTRAK SYNC-08 to ONTRAK BASE-03 using ethernet cable CAT5e/CAT6 with the max length is around 80m is now upgraded to compatible with optical fiber, with the max length up to 25km!
This hardware feature upgrade provides easy ONTRAK system deployment and centralized device management even for large and complex areas from some hundreds to thousands ONTRAK BASE-03 device, at a better cost.

Please contact us at ontrak@ontrak.vn for any inquire about ONTRAK REALTIME LOCATION SYSTEM!